Μονάδες μήκους Μονάδες βάρους Χωρητικότητα υγρών
Χωρητικότητα στερεών

Δάκτυλος = 19-22 χιλιοστά

Παλάμη = 76-90 χιλιοστά

Σπιθαμή = 22-24 εκατοστά

Πήχης = 44-53 εκατοστά

Βήμα = 92-31 εκατοστά

Οργυά = 1,76-1,92 μέτρα

Κάλαμος = 2,85-2,88 μέτρα

Σχοινί = 37,5 μέτρα

Στάδιο 185-187,5  μέτρα

Μίλι = 1450-1500 μέτρα

Οδός Σαββάτου = 1125-1500 μέτρα

Οδός μιας ημέρας = 30-40 χιλιόμετρα

 

 

Γερό = 0,5-0,7 γραμμάρια

Βεκάχ = 6 γραμμάρια

Λίτρα = 320-360 γραμμάρια

Κεσιτά = 46 γραμμαρια

Σίκλος = 11,4-14,55 γραμμάρια

Μνά = 500-720 γραμμάρια

Τάλαντο = 20-43,200 κιλά

 

 

 

 

 

 

 

Καφ = 0,333 λίτρα

Λογ = 0,3-0,5 λίτρα

Κάβος 1,2-2 λίτρα

Ιν ή Ειν ή Χιν = 3,6-6,5 λίτρα

Βαθ ή Βατ = 24-33 λίτρα

Μέτρο = 40 λίτρα

Κάβ = 2,024 λίτρα

Ξεστό = 0,3 λίτρα

Χομόρ = 220 λίτρα

Βάτος = 39,5 λίτρα

Γομόρ = 3,3 λίτρα

 

 

 

Λογ = 0,30-0,33 λίτρα

Ξέστο = 0,3-0,5 λίτρα

Χηνικά = 1-1,2 λίτρα

Κάβος = 1,2-1,33 λίτρα

Γομόρ = 2,2-4 λίτρα

Μόδιο = 8,89 λίτρα

Εφά = 22-40 λίτρα

Χομόρ = 220-400 λίτρα

Μέτρο = 13,33 λίτρα

Βάθ = 33 λίτρα

Κόρος = 525 λίτρα

Λέθεχ = 110 λίτρα

Σάτα = 13 λίτρα

Σεά = 7,3 λίτρα

Radio Player

Play Radio in Popup Window

Σύνδεση